Premiera tygodnia

The Chemical Brothers
feat. Q-Tip
"Go"

Polecane teledyski

Slipknot
"Killpop"

T.I. feat. Chris Brown
"Private Show"

Siddharta
"Ledena"

Monika Kuszyńska
"Obudź się i żyj"

Muse
"Mercy"

Florence + The Machine
"Ship to Wreck"

Kiesza
"Stronger"

Enej
"Kamień z napisem Love"

Eric Prydz
"Generate"

Maroon 5
"This Summer's
Gonna Hurt Like
a Motherfucker"

O.S.T.R.
"Lubię być sam"

Rudimental
feat. Foy Vance
"Never Let You Go"

Imagine Dragons
"Shots"

Hollywood Undead
"Usual Suspects"

Trzeci Wymiar
"Zamach na klub"

Ira
"Wybacz"

Rita Ora
"Poison"

Modestep feat.
The Partysquad
"Rainbow"

Hilary Duff
"Sparks"

darmowe statystyki na strone

Blog > Komentarze do wpisu
Dave Matthews Band w Polsce

Dave Matthews Band w Polsce. Bilety z niespodzianką w sprzedaży od 13 lutego

Amerykańska grupa Dave Matthews Band w 2015 roku przyjedzie do Polski. Koncert odbędzie się 28 października w położonej na pograniczu Gdańska i Sopotu hali Ergo Arena. Bilety na koncert Dave Matthews Band trafią do sprzedaży 13 lutego.

Dave Matthews Band na światowej scenie muzycznej funkcjonuje od 1991 roku. Grupa została założona przez Dave'a Matthewsa. Muzyka amerykańskiej formacji to perfecyjne połączenie jazzu, folku, funku oraz popu. Ogromną popularnością cieszą się zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, ale w Europie także nie brakuje ich gorliwych wyznawców.

Naj­więk­sze uzna­nie Dave Mat­thews Band przy­niósł album "Be­fo­re These Crow­ded Stre­ets" z 1998 roku. Płyta za­de­biu­to­wa­ła na pierw­szym miej­scu listy Bil­l­bo­ard, a póź­niej uzy­ska­ła sta­tus sze­ścio­krot­nej pla­ty­ny. Jak na razie Ame­ry­ka­nie sprze­da­li łącz­nie pra­wie 40 mi­lio­nów eg­zem­pla­rzy swo­ich al­bu­mów na całym świe­cie. Poza tym byli aż 12 razy no­mi­no­wa­ni do na­gro­dy Gram­my, otrzy­ma­li 3 no­mi­na­cje do Ame­ri­can Music Awards i 6 do MTV Music Video Awards. Grupa zdo­by­wa­ła także 5 razy VH1 Awards.

Grupa sły­nie także z bli­skich re­la­cji ze swo­imi fa­na­mi, któ­rych trak­tu­je w szcze­gól­ny spo­sób. Wy­star­czy po­wie­dzieć, że Dave Mat­thews Band – w prze­ci­wień­stwie do więk­szo­ści ar­ty­stów funk­co­nu­ją­cych w bran­ży muzycznej - po­zwa­la na na­gry­wa­nie swo­ich wy­stę­pów na żywo i ich udo­stęp­nia­nie w In­ter­ne­cie.

Kon­cert Dave Mat­thews Band od­bę­dzie się 28 paź­dzier­ni­ka w po­ło­żo­nej na po­gra­ni­czu Gdań­ska i So­po­tu hali Ergo Arena. Przed­sprze­daż wej­śció­wek dla człon­ków fanc­lu­bu ruszy już 10 lu­te­go o go­dzi­nie 10:00. Otwar­ta sprze­daż roz­pocz­nie się na­to­miast 13 lu­te­go o go­dzi­nie 10:00. Wej­ściów­ki bę­dzie można na­by­wać za po­śred­nic­twem stron: www.​prestigemjm.​com, eBilet.​pl, Even­tim, Tic­ket­pro oraz w sa­lo­nach EMPIK na te­re­nie ca­łe­go kraju.

Warto rów­nież pod­kre­ślić, że na wszyst­kich fanów ze­spo­łu, któ­rzy zde­cy­du­ją się na zakup bi­le­tu, czeka duża nie­spo­dzian­ka. Każdy z nich bę­dzie mógł po­brać pięć wy­jąt­ko­wych utwo­rów live w wy­ko­na­niu ame­ry­kań­skiej grupy. W przy­pad­ku bi­le­tów elek­tro­nicz­nych, od­po­wied­ni link zo­sta­nie prze­sła­ny drogą ma­ilo­wą wraz z po­twier­dze­niem za­ku­pu. Link lub QR Code znaj­dzie się także na wej­ściów­kach prze­sy­ła­nych pocz­tą tra­dy­cyj­ną.

Onet.pl

wtorek, 03 lutego 2015, piter882

Polecane wpisy

TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu:
Komentarze
Gość: http: www.walizkisklep.pl torby.html, *.play-internet.pl
2015/02/05 18:32:34
Fajnie, że do Polski przyjeżdżają zespoły zagraniczne, które nie wywodzą się z masowego nurtu, a tworzą własną indywidualną muzykę.