| < Styczeń 2015 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
O autorze
Zakładki:
- Kontakt
- Obejrzyj teledyski!
Linkin Park:
Najnowsze Płyty:
Polecam:
Polecam blogi:
Teksty piosenek:
Wkrótce w Polsce:
Zwiastuny:


Premiera tygodnia

Ellie Goulding
"Love Me Like You Do"

Polecane teledyski

Five Finger Death Punch
"Wrong Side of Heaven"

The Prodigy
"Nasty"

Common & John Legend
"Glory"

Pop Evil
"Torn to Pieces"

Motley Crue
"All Bad Things"

Kylie Minogue
"Crystallize"

Maroon 5
"Sugar"

Calvin Harris
feat. Ellie Goulding
"Outside"

Phedora
"Lost Prophet"

Kid Rock
"First Kiss"

Cheryl
"I Don't Care"

Natasha Bedingfield
"Hope"

Olly Murs ft. Demi Lovato
"Up"

Kongos
"I Want to Know"

B.o.B feat. Trey Songz
"Not for Long"

Kiesza
"No Enemiesz"

Sia
"Elastic Heart"

Ariana Grande
feat. The Weeknd
"Love Me Harder"

Bednarek feat. Staff
"Chwile jak te"

darmowe statystyki na strone

piątek, 30 stycznia 2015
Open'er Festival 2015: ujawniono kolejne gwiazdy

Open'er Festival 2015: Kendrick Lamar, Thurston Moore i Chet Faker kolejnymi gwiazdami festiwalu

W Programie Trzecim Polskiego Radia Mikołaj Ziółkowski ogłosił kolejne gwiazdy festiwalu w Gdyni. Kendrick Lamar, Thurston Moore i Chet Faker to kolejni artyści Open'er Festival 2015. Open'er Festival 2015 odbędzie się w dniach 1-4 lipca w Gdyni na lotnisku Gdynia-Kosakowo.

Kendrick Lamar jest amerykańskim raperem. W 2012 roku wydał płytę zatytułowaną "Good Kid, M.A.A.D City". Obecnie artysta przygotowuje się do wydania kolejnego krążka. Materiał jest już gotowy, jednak nikt nie wie, kiedy odbędzie się jego premiera. Mikołaj Ziółkowski na antenie Trzeciego Programu Polskiego Radia powiedział, że ma duże oczekiwania w stosunku do nowej płyty Lamara oraz pochwalił się, że jako pierwszy ma zaszczyt ogłosić koncert artysty w Europie.

Thur­ston Moore wy­stą­pi na Alter Stage Open'er Fe­sti­val 2015. Thur­ston Moore to ame­ry­kań­ski gi­ta­rzy­sta i wo­ka­li­sta. W 1981 roku razem z Kim Gor­don za­ło­żył le­gen­dar­ną grupę Sonic Youth. Ziół­kow­ski po­in­for­mo­wał, że Moore zagra przed ze­spo­łem Swans.

Chet Faker w 2014 roku wydał bar­dzo do­brze przy­ję­tą płytę "Built On Glass". Au­stra­lij­czyk two­rzy mu­zy­kę elek­tro­nicz­ną. W Pol­sce mie­li­śmy okazję oglą­dać go w mi­nio­nym roku na kon­cer­tach m.​in. w Kra­ko­wie i War­sza­wie.

Open'er Fe­sti­val to jeden z naj­więk­szych pol­skich fe­sti­wa­li. Te­go­rocz­na edy­cja bę­dzie 14. Do­tych­czas or­ga­ni­za­to­rzy Open'er Fe­sti­val 2015 ogło­si­li, że na fe­sti­wa­lu w 2015 roku za­gra­ją m.​in.: Ka­sa­bian, Alt-J, Swans, Eagles of Death, Jose Gon­za­lez, Tom Odell, Ho­zier i The Dum­plings.

Onet.pl

14:26, piter882 , Muza
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 29 stycznia 2015
Open'er Festival 2015: Hozier zagra swój pierwszy koncert w Polsce

Open'er Festival 2015: Hozier zagra swój pierwszy koncert w Polsce. Bilety w sprzedaży

Hozier, jeden z najlepszych debiutantów muzycznych zeszłego roku po raz pierwszy zagra koncert w Polsce. Artysta, którego utwór "Take Me to Church" stał się niekwestionowanym przebojem ostatnich kilku miesięcy, wystąpi podczas Open'er Festival 2015. Bilety na koncert Hoziera, który odbędzie się 4 lipca 2015 roku, są dostępne.

Nie ma kraju, w którym Hozier nie dotarłby na podium list przebojów i list sprzedaży, od Billboardu przez UK Top 40 po Listę Przebojów Trójki. Sukces udało mu się osiągnąć dzięki utworowi pod tytułem "Take Me to Church", który jest nie tylko głosem protestu wobec praktyk Kościoła katolickiego w Irlandii, ale stał się także sprzeciwem wobec nowego, homofobicznego i opresyjnego prawa w Rosji zakazującego "propagowania nietradycyjnych relacji seksualnych".

"Take Me To Church" w war­stwie muzycznej nie jest ty­po­wym "ra­dio­wym hitem" po­nie­waż wy­ko­rzy­stu­je mniej lu­bia­ne przez słu­cha­czy po­dzia­ły me­trycz­ne. Na­gra­nie, które w ciągu roku zro­bi­ło z Ho­zie­ra wiel­ką gwiaz­dę, zna­la­zło się na jego de­biu­tanc­kim al­bu­mie, za­ty­tu­ło­wa­nym po pro­stu "Ho­zier". Płyta uka­za­ła się we wrze­śniu ubie­głe­go roku i zna­la­zła ty­sią­ce na­byw­ców. Za kilka ty­go­dni An­drew Ho­zier-By­ren, 25-la­tek z ir­landz­kie­go Bray, być może od­bie­rze na­gro­dę Gram­my w ka­te­go­rii Pio­sen­ka Roku.

4 lipca 2015 roku Ho­zier zagra swój pierw­szy kon­cert w Pol­sce. Ar­ty­sta wy­stą­pi na Open'er Fe­sti­val 2015 na lot­ni­sku Gdy­nia-Ko­sa­ko­wo. Bi­le­ty na im­pre­zę w cenie od 207 do 630 zł do­stęp­ne są na stro­nach www.​alterart.​pl, www.​ticketpro.​pl i www.​ebilet.​pl. W tym roku na Open'er Fe­sti­val oprócz Ho­zier wy­stą­pią mię­dzy in­ny­mi Ka­sa­bian i Alt-J.

Onet.pl

Guano Apes na Ursynaliach

Guano Apes na Ursynaliach

Guano Apes dołącza do składu tegorocznych Ursynaliów. Warsaw Student Festival zorganizowany zostanie w dniach 29-30 maja 2015 roku na terenie kampusu SGGW na warszawskim Ursynowie.

Guano Apes to nie­miec­ka roc­ko­wa for­ma­cja, na któ­rej czele stoi wo­ka­list­ka San­dra Nasić. Ze­spół zdo­był sławę za spra­wą prze­bo­jów "Open Your Eyes", "Rain", "Lords of the Bo­ards", "Big in Japan" czy "Break the Line". Ka­pe­la roz­pa­dła się po za­koń­cze­niu trasy pro­mu­ją­cej skła­dan­kę prze­bo­jów - "Pla­net of The Apes", (li­sto­pad 2004 roku), by po pię­ciu la­tach wzno­wić dzia­łal­ność. W kwiet­niu 2011 roku uka­zał się czwar­ty long­play bandu, "Bel Air", a w maju 2014 roku ostat­nie wy­daw­nic­two, "Of­fli­ne".

Bę­dzie to drugi wy­stęp Niem­ców w hi­sto­rii fe­sti­wa­lu, pierw­szy raz na war­szaw­skim Ur­sy­no­wie wy­stą­pi­li w 2011 roku.

Wcze­śniej udział w im­pre­zie po­twier­dzi­li Skin­dred, Coma, Je­lo­nek, Bra­cia Figo Fagot, Bed­na­rek, Far­ben Lehre oraz Chemia.

Onet.pl

[AUDIO] Posłuchaj piosenki z nadchodzącego albumu Kaiser Chiefs

Posłuchaj piosenki z nadchodzącego albumu Kaiser Chiefs

Grupa Kaiser Chiefs kończy prace nad szóstym albumem. Muzycy podzielili się pierwszym utworem z nadchodzącego krążka.

Do sieci tra­fi­ła kom­po­zy­cja "Fal­ling Awake". Na sin­glu numer ukaże się w marcu.

Nowej płyty roc­ko­wej for­ma­cji z Leeds na­le­ży spo­dzie­wać się w tym roku. Ko­lej­ne szcze­gó­ły po­win­ni­śmy po­znać nie­ba­wem.

Do­ro­bek ka­pe­li Ka­iser Chiefs do­wo­dzo­nej przez Ricky'ego Wil­so­na za­my­ka album "Edu­ca­tion, Edu­ca­tion, Edu­ca­tion & War", który uka­zał się w marcu 2014 roku. Płyta w Wiel­kiej Bry­ta­nii do­tar­ła do 1. miej­sca listy sprzedaży.

Onet.pl

Przystanek Woodstock 2015: Mela Koteluk i Frontside dołączają do składu

Przystanek Woodstock 2015: Mela Koteluk i Frontside dołączają do składu

Organizatorzy Przystanku Woodstock ogłosili kolejnych artystów, którzy zagrają podczas XXI edycji imprezy. Na festiwalowej Małej Scenie wystąpi Mela Koteluk i zespół Frontside, którzy cieszą się w Polsce dużą popularnością. 21. Przystanek Woodstock odbędzie się w dniach 30 lipca - 1 sierpnia w Kostrzynie nad Odrą.

Mela Ko­te­luk za­de­biu­to­wa­ła w 2012 roku al­bu­mem "Spa­do­chron", który od­niósł duży ko­mer­cyj­ny suk­ces. Za­wie­ra dwa­na­ście au­tor­skich kom­po­zy­cji, które sta­no­wią po­łą­cze­nie popu i brzmień o cha­rak­te­rze al­ter­na­tyw­nym. Płytę pro­mo­wa­ły trzy sin­gle: "Me­lo­dia ulot­na", "Wolna", "Dzia­łać bez dzia­ła­nia", które spo­tka­ły się z bar­dzo dużym za­in­te­re­so­wa­niem sta­cji ra­dio­wych.

17 li­sto­pa­da 2014 roku ukaże się druga, au­tor­ska płyta Meli pod ty­tu­łem "Mi­gra­cje". Za­po­wie­dział ją sin­giel za­ty­tu­ło­wa­ny "Fa­stry­gi", do któ­re­go po­wstał także te­le­dysk. Utwór bar­dzo szyb­ko zna­lazł się na play­li­stach sta­cji ra­dio­wych, w tym w czo­łów­ce Listy Prze­bo­jów Pro­gra­mu 3.

Kon­cer­ty to dla Meli bar­dzo ważny ele­ment jej dzia­łal­no­ści. Zdą­ży­ła już wy­stą­pić za­rów­no w wielu klu­bach w całej Pol­sce, jak i na pre­sti­żo­wych fe­sti­wa­lach: Open'er Fe­sti­val, Coke Fe­sti­val, Ja­ro­cin Fe­sti­val czy Mę­skie Gra­nie.       

Front­si­de to za­ło­żo­ny przez Aste­ka i De­mo­na ze­spół, który czer­pie in­spi­ra­cje ztwór­czo­ści gi­gan­tów mu­zy­ki me­ta­lo­wej i hard­co­re'owej - Slay­era, Mor­bid Angel, Su­ici­dal Ten­den­cies czy Cro-Mags.

Sztyw­ne ramy ga­tun­ków muzycznych - takie po­ję­cie nie ist­nie­je w słow­ni­ku Front­si­de. Swo­bod­ne po­słu­gi­wa­nie się na­stro­jem, har­mo­nia­mi i me­lo­dią w po­łą­cze­niu z ujarz­mio­nym pie­kłem sek­cji ryt­micz­nej i spa­ja­ją­cym wszyst­ko do­sko­na­łym wo­ka­lem, opar­tym tak na czy­stych wo­ka­li­zach, jak i dia­bel­skim krzy­ku - to od da­wien dawna znak roz­po­znaw­czy tego ze­spo­łu.

Choć ze­spół w ciągu ostat­nie­go roku do­ty­ka­ją zmia­ny per­so­nal­ne, to grupa nadal świet­nie sobie radzi. Si­mo­na god­nie za­stę­pu­je Daron, gra­ją­cy w One Shot Eye, na­to­miast miej­sce front­ma­na po nie­spo­dzie­wa­nym odej­ściu Astka obej­mu­je Auman, wo­ka­li­sta ze­spo­łu Totem.

Przy­sta­nek Wo­od­stock to naj­więk­szy w Pol­sce i jeden z naj­więk­szych w Eu­ro­pie fe­sti­wa­li muzycznych. 21. Przy­sta­nek Wo­od­stock od­bę­dzie się w dniach 30 lipca - 1 sierp­nia w Ko­strzy­nie nad Odrą (woj. lu­bu­skie). W cza­sie te­go­rocz­nej edy­cji fe­sti­wa­lu na czte­rech sce­nach za­pre­zen­tu­je się bli­sko 70 wy­ko­naw­ców z Pol­ski i in­nych kra­jów. Na scenach po­ja­wią się m. in. Black Label So­cie­ty, Wi­thin Temp­ta­tion, Shaka Ponk, Elu­ve­itie, Congo Natty, Can­na­il­les oraz Sca­re­crow.

Onet.pl

Imagine Dragons zapowiadają koncert w Polsce
Imagine Dragons zapowiadają koncert w Polsce

Roc­ko­wa for­ma­cja ogło­si­ła na Twit­te­rze, że zagra u nas. - Pol­sko, wi­dzi­my Was i wła­śnie w tym mo­men­cie uzgad­nia­my plany do­ty­czą­ce przy­jaz­du do Was - można prze­czy­tać na stro­nie.

Na­le­ży przy­pusz­czać, iż Ame­ry­ka­nie po­ja­wią się na jed­nym z let­nich fe­sti­wa­li.

Wia­do­mo na­to­miast na pewno, że ka­pe­la z Las Vegas pro­mo­wać bę­dzie drugi album "Smoke + Mir­rors", który ukaże się 17 lu­te­go. Do sieci nie­daw­no tra­fił nowy sin­giel, "Shots", który można spraw­dzić tutaj.

De­biut Ima­gi­ne Dra­gons to "Night Vi­sions" z wrze­śnia 2012 roku.

Onet.pl

środa, 28 stycznia 2015
[VIDEO] Pierwszy zwiastun "Fantastic Four"

W sieci pojawił się pierwszy trailer nowej wersji filmu "Fantastyczna Czwórka", w reżyserii Josha Tranka.

Fabuła: Film skupia się na czwórce młodych outsiderów, którzy teleportują się do alternatywnego i niebezpiecznego świata, doświadczając przy tym niewyobrażalnej fizycznej transformacji. Ich życie zmienia się na zawsze, a bohaterowie muszą okiełznać swoje nowe zdolności i nauczyć się nad nimi panować. Razem muszą uratować Ziemię przed groźnym wrogiem (Doctor Doom), który kiedyś był ich przyjacielem. [Naekranie.pl]

Obsada: Miles Teller (jako Reed Richards / Mr. Fantastic), Kate Mara (Susan Storm / Invisible Woman), Michael B. Jordan (jako Johnny Storm / Human Torch), Jamie Bell (jako Ben Grimm / The Thing), Toby Kebbell (jako Victor Domashev / Doctor Doom), Reg E. Cathey (jako Dr Franklin Storm) i Tim Blake Nelson (jako Harvey Elder / Mole Man).

Premiera: 07.08.2015

wtorek, 27 stycznia 2015
[AUDIO] Nowy utwór The Prodigy

Nowy utwór The Prodigy

Grupa The Prodigy opublikowała kolejny utwór z albumu "The Day Is My Enemy".

Po "Nasty", zespół zaprezentował nagranie tytułowe. Piosenki można posłuchać poniżej.

Longplay pojawi się w sprzedaży 30 marca. - Nie potrafię powiedzieć, dlaczego ta płyta ma w sobie tyle gniewu - komentuje Liam Howlett. - Myślę, że on tkwi gdzieś głęboko we mnie. Zawsze postrzegałem muzykę jako formę ataku. Nowe utwory są bardzo ostre, ale nie planowałem tego. Po prostu pewne dźwięki, które pojawiły się w trakcie pracy w studio kumulowały się we mnie przez ostatnie 4 lata. Gniew to energia - te słowa w jakiś sposób zawsze rozbrzmiewały w mojej głowie. Napięcie odczuwalne jest niemalże od pierwszych dźwięków, jakie można usłyszeć na płycie. Muzyka ma wywołać poczucie zagrożenia. O to właśnie chodzi w twórczości The Prodigy.

Na zestaw złoży się 14 utworów. Oto pełna tracklista:
"The Day Is My Enemy"
"Nasty"
"Rebel Radio"
"Ibiza" (feat. Sleaford Mods)
"Destroy"
"Wild Frontier"
"Rok-Weiler"
"Beyond the Deathray"
"Rhythm Bomb" (feat. Flux Pavilion)
"Roadblox"
"Get Your Fight On"
"Medicine"
"Invisible Sun"
"Wall of Death"

Poprzedni krążek elektronicznej formacji to "Invaders Must Die" z lutego 2009 roku.

Onet.pl

Waldemar Jędruszak z O.D.C. zaginął po koncercie

Waldemar Jędruszak z O.D.C. zaginął po koncercie

Po sobotnim koncercie O.D.C. zaginął gitarzysta punkowej formacji O.D.C., Waldemar Jędruszak. Wiadomość o zniknięciu kolegi z zespołu na Facebooku zamieścili sami muzycy. O.D.C. apelują o pomoc w odnalezieniu Jędruszaka.

"Kochani, po naszym sobotnim koncercie w Bydgoszczy (dokładnie w niedziele 25.01.2015 o godzinie 9 rano) zniknął nasz gitarzysta Waldemar Jędruszak. Wszyscy, którzy mogą w jakiś sposób jemu i nam pomóc proszeni są o kontakt na fejsie bądź telefoniczny (791 459 212)" - czytamy na Facebooku O.D.C..

O.D.C. 24 stycznia wystąpili w Bydgoszczy w klubie Estrada. Grupa w 2013 roku wydała płytę zatytułowaną "Jeszcze wszystko przed Wami".

Na Facebooku została zorganizowana akcja "Zaginiony - Waldemar Jędruszak - Pomoc w odnalezieniu". We współpracy z policją sprawdzone zostały szpitale i izby wytrzeźwień. Koledzy z formacji apelują o pomoc oraz zachowanie powagi w sytuacji i powstrzymanie się od żartów. "Prosiłbym o wstrzymanie się od jakichkolwiek niepotrzebnych komentarzy i żartów, bo mimo że brzmi to trochę nierealnie, to sytuacja jest jak najbardziej poważna" - czytamy na stronie wydarzenia.

Onet.pl

Blink-182 i Tom DeLonge zakończyli współpracę

Blink-182 i Tom DeLonge zakończyli współpracę. Grupa z nowym wokalistą

Końcem grudnia z Blink-182 odszedł Tom DeLonge. W wywiadzie z magazynem "The Rolling Stone" Mark Hoppus i Travis Barker zdradzili kulisy rozstania z Tomem.

Muzycy Blink-182 w wy­wia­dzie dla "The Rol­ling Stone" ofi­cjal­nie po­twier­dzi­li, że po­szu­ku­ją no­we­go wo­ka­li­sty. Ze współ­pra­cy z ze­spo­łem zre­zy­gno­wał Tom De­Lon­ge. Hop­pus i Bar­ker 30 grud­nia 2014 roku otrzy­ma­li maila od me­na­dże­ra De­Lon­ge'a. W mailu na­pi­sa­ne było, że Tom nie jest za­in­te­re­so­wa­ny teraz na­gry­wa­niem z ze­spo­łem i chce zająć się in­ny­mi spra­wa­mi. Po wy­mia­nie ko­lej­nych maili me­nag­ment Toma oświad­czył jed­no­znacz­nie, że wo­ka­li­sta nie bę­dzie na­gry­wał już z Blink-182. Blink-182 na po­cząt­ku stycz­nia miał wejść do stu­dia i roz­po­cząć na­gry­wa­nie płyty. Wcze­śniej mu­zy­cy wy­mie­ni­li wiele maili ze sobą na temat kon­cep­cji płyty i byli już po pierw­szych usta­le­niach. We­dług Hop­pu­sa grupa usta­li­ła też, że zagra na jed­nym z mu­zycz­nych fe­sti­wa­li.

"Za­wsze go bro­ni­li­śmy. On był bez­czel­ny i nie­wdzięcz­ny, trud­no taką osobę chro­nić. Nawet nie star­czy­ło mu od­wa­gi, żeby oso­bi­ście po­in­for­mo­wać swój, że nie ma ocho­ty z nim pra­co­wać. Zro­bił to przez pośrednika. Wszy­scy po­win­ni po­znać tę hi­sto­rię"- czy­ta­my wy­po­wiedź Tra­vi­sa Ba­ke­ra na ła­mach "The Rol­ling Stone".

Obec­nie Blink-182 przy­go­to­wu­ją się do kon­cer­tu na Mu­sink Fe­sti­val. W roli no­we­go wo­ka­li­sty wy­stą­pi Matt Skiba. Sam Tom na swoim In­sta­gra­mie oznaj­mił, że nigdy nie od­szedł od ze­spo­łu.

Onet.pl

poniedziałek, 26 stycznia 2015
Meghan Trainor "Title"

Title - Meghan Trainor - okładka

Płyta: Title

Wytwórnia: Sony

Data premiery: 13.01.2015

Meghan Trainor nie jest nowicjuszką w świecie muzycznym - od 4 lat pisze piosenki dla amerykańskich wykonawców (gwiazd country, rocka i pop), ale dopiero teraz zdecydowała się wydać własną płytę - album o wdzięcznym tytule "Title (tytuł)". Nagrała go wraz z producentem Kevinem Kadishem (Miley Cyrus, Jamez Mraz), którego zadaniem było połączenie chwytliwych kompozycji Meghan z dźwiękami inspirowanymi dźwiękami pop z lat 50., reggae, hip hopu, ale i afrykańskiego calypso czy indyjskiego soca. Płytę promowały utwory "All About That Bass" (m.in. 5 milionów sprzedanych singli na iTunes, 12 milionów streamów na Spotify, najczęściej grany utwór w europejskich radiach, nr 1 na liście Billboardu, nominacja do nagrody MTV w kategorii najlepsza piosenka z przesłaniem) i "Lips Are Movin".

Lista utworów:

 1. The Best Part (Interlude)
 2. All About That Bass
 3. Dear Future Husband
 4. Close Your Eyes
 5. 3am
 6. Like I'm Gonna Lose You (feat. John Legend)
 7. Bang Dem Sticks
 8. Walkashame
 9. Title
 10. What If I
 11. Lips Are Movin
  Deluxe edition:
 12. No Good for You
 13. Mr. Almost (feat. Shy Carter)
 14. My Selfish Heart
 15. Credit

Interia.pl/Wikipedia

11:22, piter882 , Płyty
Link Dodaj komentarz »
Nicki Minaj "The Pinkprint"

The Pinkprint - Nicki Minaj - okładka

Płyta: The Pinkprint

Wytwórnia: Universal

Data premiery: 16.12.2014

Trzeci album studyjny czołowej skandalistki amerykańskiej sceny hip hop. Artystka już po raz trzeci użyła w tytule płyty słowa "pink". Longplay promowany był singlami "Pills N Potions" i "Anaconda". Gościnnie na albumie wystąpili: Ariana Grande, Drake, Lil Wayne, Skylar Grey, Chris Brown, Jessie Ware, a także Beyonce.

Lista utworów:

 1. All Things Go
 2. I Lied
 3. The Crying Game
 4. Get on Your Knees (feat. Ariana Grande)
 5. Feeling Myself (feat. Beyonce)
 6. Only (feat. Drake, Lil Wayne, Chris Brown)
 7. Want Some More
 8. Four Door Aventador
 9. Favorite (feat. Jeremih)
 10. Buy a Heart (feat Meek Mill)
 11. Trini Dem Girls (feat. Lunchmoney Lewis)
 12. Anaconda
 13. The Night Is Still Young
 14. Pills N Potions
 15. Bed of Lies (feat. Skylar Grey)
 16. Grand Piano
  Deluxe edition:
 17. Big Daddt (feat. Meek Mill)
 18. Shanghai
 19. Win Again
  iTunes bonus track:
 20. Truffle Butter (feat. Drake, Lil Wayne)
  Japanese bonus track:
 21. Wamables

Interia.pl/Wikipedia

11:22, piter882 , Płyty
Link Dodaj komentarz »
AC/DC "Rock or Bust" (album)

Rock Or Bust - AC/DC - okładka

Płyta: Rock or Bust

Wytwórnia: Sony

Data premiery: 02.12.2014

Longplay z 11 nagraniami legendarnej australijskiej grupy AC/DC to ich pierwszy studyjny materiał od czasu wydanej w 2008 roku płyty "Black Ice". "Rock or Bust" nagrana została wiosną 2014 roku w Warehouse Studio w Vancouver pod okiem stałych współpracowników zespołu - Mike'a Frasera i producenta Brendana O'Briena. Jest to także to pierwsza płyta nagrana bez współzałożyciela grupy - Malcolma Younga, który ze względu na stan zdrowia zawiesił udział w zespole. W sesji nagraniowej zastąpił go kuzyn, Stevie Young. Album promowany był singlem "Play Ball", który towarzyszył transmisjom transmisji ligii baseballu w amerykańskiej telewizji. Wydawnictwo otrzymało trójwymiarową okładkę, stwarzającą iluzję rozpadającego się logo zespołu.

Lista utworów:

 1. Rock or Bust
 2. Play Ball
 3. Rock the Blues Away
 4. Miss Adventure
 5. Dogs of War
 6. Got Some Rock & Roll Thunder
 7. Hard Times
 8. Baptism by Fire
 9. Rock the House
 10. Sweet Candy
 11. Emission Control

Interia.pl/Wikipedia

11:22, piter882 , Płyty
Link Dodaj komentarz »
Take That "III"

III - Take That - okładka

Płyta: III

Wytwórnia: Universal

Data premiery: 02.12.2014

Siódmy studyjny album Take That i pierwszy jako trio, po odejściu Jasone'a Orange'a. Płyta "III" zawiera utwory wyprodukowane przez Grega Kurstina (Lana Del Rey, Katy Perry), Johna Shanksa (poprzedie płyty Take That), Stuarta Price'a (Madonna, The Killers) i Jeffa Lynna (ELO, Paul McCartney, Tom Petty). Album promował singel "These Days".

Lista utworów:

 1. These Days
 2. Let in the Sun
 3. If You Want It
 4. Lovelife
 5. Portait
 6. Higher than Higher
 7. I Like It
 8. Give You My Love
 9. Freeze
 10. Into the Wild
 11. Flaws
 12. Get Ready for It
  Deluxe edition:
 13. Believe
 14. Amazing
 15. Do It All for Love
  Google Play limited edition:
 16. Fall Down at Your Feet
 17. If It's Not Love
 18. These Days (Steve Pitron & Max Sanna remix edit)

Interia.pl/Wikipedia

11:22, piter882 , Płyty
Link Dodaj komentarz »
Eminem "Shady XV"

Shady XV - Eminem - okładka

Płyta: Shady XV

Wytwórnia: Universal

Data premiery: 25.11.2014

Album wydany z okazji 15-lecia wytwórni Eminema - Shady Records. To dwupłytowe wydawnictwo, którego pierwsza część zawiera największe klasyki Shady Records, takie jak "In da Club" 50 Centa czy "Lose Yourself" Eminema. Druga składa się z premierowego materiału Eminema, Slaughterhouse, Bad Meets Evil, D-12 i Yelawolf. Album promowany był singlem "Guts Over Fear" Eminema.

Lista utworów:

Disc 1

 1. Shady XV (Eminem)
 2. Psychopathic Killer (Slaughterhouse feat. Eminem, Yelawolf)
 3. Die Alone (Eminem feat. Kobe)
 4. Vegas (Bad Meets Evil)
 5. Y'All Ready Know (Slaughterhouse)
 6. Guts Over Fear (Eminem feat. Sia)
 7. Down (Yelawolf)
 8. Bane (D12)
 9. Fine Line (Eminem)
 10. Twisted (Skylar Grey, Eminem, Yelawolf)
 11. Right for Me (Eminem)
 12. Detroit vs. Everybody (Eminem, Royce da 5'9", Big Sean, Danny Brown, Dej Loaf, Trick-Trick)
  Bonus track:
 13. Till It's Gone (Yelawolf)

Disc 2

 1. I Get Money (50 Cent)
 2. Purple Pills (D12)
 3. Lose Yourself (Eminem)
 4. Cry Now (Obie Trice, Kuniva, Bobby Creekwater, Cashis, Stat Quo)
 5. Let's Roll (Yelawolf feat. Kid Rock)
 6. Hammer Dance (Slaughterhouse)
 7. P.I.M.P. (50 Cent)
 8. You Don't Know (Eminem, 50 Cent, Cashis, Lloyd Banks)
 9. My Band (D12)
 10. Wanna Know (Obie Trice)
 11. Wanksta (50 Cent)
 12. The Setup (Obie Trice feat. Nate Dogg)
 13. In da Club (50 Cent)
 14. Fight Music (D12)
 15. Pop the Trunk (Yelawolf)
  Bonus track:
 16. Lose Yourself (original demo) (Eminem)
  Best Buy bonus track:
 17. Don't Front (Eminem feat. Buckshot)

Interia.pl/Wikipedia

11:21, piter882 , Płyty
Link Dodaj komentarz »
Olly Murs "Never Been Better"

Never Been Better - Olly Murs - okładka

Płyta: Never Been Better

Wytwórnia: Sony

Data premiery: 25.11.2014

"Never Been Better" to czwarty album Olly'ego Mursa. Wśród gości znaleźli się - Travie McCoy z Gym Class Heroes, Demi Lovato, Ryan Tedder i słynny brytyjski wokalista/gitarzysta Paul Weller. Pierwszym singlem z płyty jest numer "Wrapped Up" z gościnnym udziałem wspomnianego Travie McCoy.

Lista utworów:

 1. Did You Miss Me
 2. Wrapped Up (feat. Travie McCoy)
 3. Beautiful to Me
 4. Up (feat. Demi Lovato)
 5. Seasons
 6. Nothing Without You
 7. Never Been Better
 8. Hope You Got What You Came For
 9. Why Do I Love You
 10. Strick With Me
 11. Can't Say No
 12. Tomorrow
 13. Let Me In
  Deluxe edition:
 14. We Still Love
 15. Us Against the World
 16. Ready for Love
 17. History
  Japanese bonus tracks:
 18. Alone Tonight
 19. Wrapped Up (feat. Travie McCoy) (Westfunk radio mix)
 20. Wrapped Up (feat. Travie McCoy) (Cahill radio mix)
 21. Look at the Sky

Interia.pl/Wikipedia

11:21, piter882 , Płyty
Link Dodaj komentarz »
Pitbull "Globalization"

Globalization - Pitbull - okładka

Płyta: Globalization

Wytwórnia: Sony

Data premiery: 25.11.2014

Pitbull powraca z ósmą płytą "Globalization". Krążek promuje przebój "Fireball" z gościnnym udziałem popularnego piosenkarza Johna Ryana. Na longplayu znajduje się również premierowy utwór "Celebrate", z filmu "Pingwiny z Madagaskaru. Dodatkowo na album trafiły: utwór "Wild Wild Love" (feat. G.R.L.) oraz oficjalna piosenka Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA 2014 - "We Are One (Ole Ola)". Pitbull do współpracy przy "Globalization" zaprosił plejadę najlepszych producentów muzycznych i popularnych artystów, m.in.: Chris Brown, Jennifer Lopez, Sean Paul, Jason Derulo, Bebe Rexha, Claudia Leitte, G.R.L., Dr. Luke, Cirkut, Sermstyle, Lifted, Kinetics, Wallpaper.

Lista utworów:

 1. Ah Leke (feat. Sean Paul)
 2. Fun (feat. Chris Brown)
 3. Fireball (feat. John Ryan)
 4. Time of Our Lives (with Ne-Yo)
 5. Celebrate
 6. Sexy Beaches (feat. Chloe Angelides)
 7. Day Drinking (feat. Heymus Molly)
 8. Drive You Crazy (feat. Jason Derulo, Juicy J)
 9. Wild Wild Love (feat. G.R.L.)
 10. This Is Not a Drill (feat. Bebe Rexha)
 11. We Are One (Ole Ola) (feat. Jennifer Lopez, Claudia Leitte)

Interia.pl/Wikipedia

11:21, piter882 , Płyty
Link Dodaj komentarz »
 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 1045