| < Lipiec 2018 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
O autorze
Zakładki:
- Kontakt
- Obejrzyj teledyski!
Linkin Park:
Najnowsze Płyty:
Polecam:
Polecam blogi:
Teksty piosenek:
Wkrótce w Polsce:
Zwiastuny:


Premiera tygodnia

The Chemical Brothers
feat. Q-Tip
"Go"

Polecane teledyski

Slipknot
"Killpop"

T.I. feat. Chris Brown
"Private Show"

Siddharta
"Ledena"

Monika Kuszyńska
"Obudź się i żyj"

Muse
"Mercy"

Florence + The Machine
"Ship to Wreck"

Kiesza
"Stronger"

Enej
"Kamień z napisem Love"

Eric Prydz
"Generate"

Maroon 5
"This Summer's
Gonna Hurt Like
a Motherfucker"

O.S.T.R.
"Lubię być sam"

Rudimental
feat. Foy Vance
"Never Let You Go"

Imagine Dragons
"Shots"

Hollywood Undead
"Usual Suspects"

Trzeci Wymiar
"Zamach na klub"

Ira
"Wybacz"

Rita Ora
"Poison"

Modestep feat.
The Partysquad
"Rainbow"

Hilary Duff
"Sparks"

darmowe statystyki na strone

czwartek, 11 czerwca 2015
Christopher Lee (1922-2015)

Christopher Lee, legenda kina, który wystąpił w wielu największych filmach w historii, zmarł w wieku 93 lat.

Aktor przebywał w ostatnim czasie w szpitalu  z powodu kłopotów z oddychaniem oraz z sercem. I to też koniec końców doprowadziło do jego śmierci. Rzecznik prasowym londyńskiego szpitala informuje, że legenda kina odeszła o 8:30 w niedzielę 7 czerwca. Jego żona zdecydowała się opóźnić informację o jego śmierci, ponieważ najpierw chciała powiadomić rodzinę.

Christopher Lee zaczął karierę w latach 40. ubiegłego wieku, ale dopiero pod koniec lat 50. zagrał jedną ze swoich życiowych ról – Drakulę. Na koncie ma też rolę przeciwnika Jamesa Bonda zwanego Scaramangę w filmie "Człowiek ze złotym pistoletem". Pomimo zaawansowanego wieku był jednym z najaktywniejszych aktorów. Dał się poznać młodszym pokoleniom jako Saruman z trylogii "Władca Pierścieni" (powtórzył rolę w trylogii "Hobbit") oraz hrabia Dooku w Prequel Trylogii "Gwiezdnych Wojen". Poza tym rozpoczął karierę muzyczną – niedawno wydał nową płytę utrzymaną w klimacie heavy metalowym.

I nawet pomimo 93 lat miał podpisany kontrakt na rolę w dramacie związanym z wydarzeniami 11 września 2001 roku. Pozostawił po sobie żonę Birgit Lee, z którą był ponad 50 lat oraz córkę Christinę.

NaEkranie.pl

piątek, 15 maja 2015
B.B. King (1925-2015)

Nie żyje B.B. King. Miał 89 lat

Nie żyje B.B. King, muzyk nazywany "królem bluesa". O jego śmierci poinformował jego prawnik. Artysta, który we wrześniu skończyłby 90 lat, zmarł 14 maja w Las Vegas.

B.B. King był amerykańskim muzykiem bluesowym, którego magazyn "Rolling Stone" uznał za szóstego najlepszego gitarzystę na świecie. Wypracował niepowtarzalny styl grania solówek, który wyróżniał go spośród innych gitarzystów, dzięki czemu zasłużył sobie na miano "króla bluesa".

B.B. King od początku maja przebywał w szpitalu. Już od dawna artysta zmagał się z problemami zdrowotnymi, związanymi przede wszystkim z cukrzycą, na którą chorował.

W wieku 75 lat B.B. King odniósł największy sukces komercyjny w swojej karierze. Nagrał "Riding With the King" z Claptonem. Album rozszedł się w nakładzie ponad dwóch milionów kopii na całym świecie i został nagrodzony statuetką Grammy w kategorii Najlepszy Album Bluesowy.

King jest również znany z wielu koncertów, jakie zagrał w czasie swojej kariery. Dopóki nie skończył siedemdziesięciu lat, potrafił występować 250-300 razy rocznie. W 1956 roku pobił swój rekord i zagrał aż 342 koncerty. Do końca swojej kariery występował po około 100 razy rocznie.

Nie wiadomo jeszcze dokładnie, co spowodowało śmierć B.B. Kinga. Artysta zmarł podczas snu.

Onet.pl

sobota, 25 kwietnia 2015
Władysław Bartoszewski (1922-2015)

Nie żyje Władysław Bartoszewski. Polityk, historyk, pisarz, dziennikarz i działacz społeczny trafił po południu do szpitala MSW w Warszawie, gdzie zmarł. Miał 93 lata. W przeszłości więzień obozu Auschwitz, żołnierz Armii Krajowej, działacz Polskiego Państwa Podziemnego oraz uczestnik Powstania Warszawskiego. Do ostatnich dni był aktywny w życiu społecznym i politycznym.

93-let­ni Bar­to­szew­ski był osta­nio se­kre­ta­rzem stanu i peł­no­moc­ni­kiem pre­mie­ra do spraw dia­lo­gu mię­dzy­na­ro­do­we­go w Kan­ce­la­rii Pre­ze­sa Rady Mi­ni­strów.

Uro­dził się 19 lutego 1922 roku w War­sza­wie. We wrze­śniu 1940 r. zo­stał aresz­to­wa­ny przez Niem­ców i wy­wie­zio­ny do Au­schwitz, gdzie był wię­zio­ny do kwiet­nia 1941 r. W 1942 r. zwią­zał się z kon­spi­ra­cją; wstą­pił do AK i roz­po­czął współ­pra­cę z Radą Po­mo­cy Żydom "Że­go­ta". Uczest­ni­czył w Po­wsta­niu War­szaw­skim.

W 1946 r. za­trud­nił się w zwią­za­nej z Pol­skim Stron­nic­twem Lu­do­wym Sta­ni­sła­wa Mi­ko­łaj­czy­ka "Ga­ze­cie Lu­do­wej". W 1946 r. zo­stał aresz­to­wa­ny pod za­rzu­tem szpie­go­stwa i ska­za­ny na karę wię­zie­nia, którą od­by­wał do 1948 r. Ko­lej­ny raz aresz­to­wa­ny w grud­niu 1949 r. W maju 1952 r. ska­za­ny na 8 lat wię­zie­nia za szpie­go­stwo. W sierp­niu 1954 r. do­stał rocz­ną prze­rwę w karze.

Po uwol­nie­niu Bar­to­szew­ski zajął się pu­bli­cy­sty­ką, współ­pra­co­wał m.​in. z ty­go­dni­kiem "Sto­li­ca" i "Ty­go­dni­kiem Po­wszech­nym". W la­tach 1973-1982 i 1984-1985 wy­kła­dał hi­sto­rię naj­now­szą na KUL, pro­wa­dził także wy­kła­dy na nie­miec­kich uczel­niach. Był in­wi­gi­lo­wa­ny przez SB, m.​in. jako "po­li­tycz­ny kon­takt re­ak­cyj­nej emi­gra­cji".

W 1965 r. zo­stał uho­no­ro­wa­ny przez In­sty­tut Yad Va­shem ty­tu­łem Spra­wie­dli­we­go Wśród Na­ro­dów Świa­ta. Był ho­no­ro­wym oby­wa­te­lem pań­stwa Izra­el.

W 1976 r. po­parł list in­te­lek­tu­ali­stów prze­ciw­ko zmia­nom w kon­sty­tu­cji PRL, tzw. List 64. Od 1978 r. współ­two­rzył To­wa­rzy­stwo Kur­sów Na­uko­wych i wy­kła­dał na taj­nym Uni­wer­sy­te­cie La­ta­ją­cym. W 1980 r. zo­stał człon­kiem NSZZ "So­li­dar­ność". Po wpro­wa­dze­niu stanu wo­jen­ne­go in­ter­no­wa­ny; uwol­nio­ny w kwiet­niu 1982 r.

W la­tach 1990-95 był am­ba­sa­do­rem Pol­ski w Au­strii, póź­niej przez kilka mie­się­cy sze­fem MSZ w rzą­dzie Jó­ze­fa Olek­se­go. W la­tach 1997-2001 był se­na­to­rem IV ka­den­cji z ra­mie­nia Unii Wol­no­ści. Sze­fem MSZ po­now­nie zo­stał w rzą­dzie Je­rze­go Buzka w la­tach 2000-2001. Od 2001 r. prze­wod­ni­czył Ra­dzie Ochro­ny Pa­mię­ci Walk i Mę­czeń­stwa oraz Mię­dzy­na­ro­do­wej Ra­dzie Oświę­cim­skiej.

W 2007 r. Bar­to­szew­ski sta­nął na czele ko­mi­te­tu ho­no­ro­we­go Plat­for­my Oby­wa­tel­skiej przed przed­ter­mi­no­wy­mi wy­bo­ra­mi par­la­men­tar­ny­mi. Pod­czas wy­bo­rów pre­zy­denc­kich w 2010 r. wszedł w skład ho­no­ro­we­go ko­mi­te­tu po­par­cia kan­dy­da­tu­ry Bro­ni­sła­wa Ko­mo­row­skie­go na pre­zy­den­ta.

W li­sto­pa­dzie 2007 r. zo­stał po­wo­ła­ny przez pre­mie­ra Do­nal­da Tuska na peł­no­moc­ni­ka Pre­ze­sa Rady Mi­ni­strów ds. dia­lo­gu mię­dzy­na­ro­do­we­go. Peł­niąc tę funk­cję, zaj­mo­wał się roz­wo­jem współ­pra­cy pol­sko-nie­miec­kiej oraz kon­tak­ta­mi z dia­spo­rą ży­dow­ską i Izra­elem.

Wła­dy­sław Bar­to­szew­ski był au­to­rem ok. 1,5 tys. ar­ty­ku­łów i ok. 40 ksią­żek, m.​in. "Ten jest z oj­czy­zny mojej. Po­la­cy z po­mo­cą Żydom 1939-1945" (wspól­nie z Zofią Le­wi­nów­ną, 1966), "1859 dni War­sza­wy" (1974), "Los Żydów War­sza­wy 1939-1943. W czter­dzie­stą rocz­ni­cę po­wsta­nia w get­cie war­szaw­skim" (1983), "Dni wal­czą­cej sto­li­cy. Kro­ni­ka Po­wsta­nia War­szaw­skie­go" (1984, 1989, 2004, 2008), "Me­to­dy i prak­ty­ki Bez­pie­ki w pierw­szym dzie­się­cio­le­ciu PRL" (1985), "Je­sień na­dziei: warto być przy­zwo­itym" (1984, 1986); w póź­niej­szych la­tach książ­kę wzno­wio­no pt. "Warto być przy­zwo­itym. Tek­sty oso­bi­ste i nie­oso­bi­ste"), zapis roz­mów z Mi­cha­łem Ko­ma­rem "Wła­dy­sław Bar­to­szew­ski: wy­wiad-rze­ka" (2006), "Śro­do­wi­sko na­tu­ral­ne. Ko­rze­nie" (2010), "Kro­pla drąży skałę? Co mó­wi­łem do Niem­ców i o Niem­cach przez ponad pół wieku" (2011). W tym roku uka­za­ła się książ­ka pt. "Wio­sna je­sie­nią" o od­wil­ży 1956 r.

- Gdy­bym za­py­tał sie­bie, czy gdy­bym mógł za­cząć życie drugi raz, to czy ro­bił­bym to samo i tak samo - od­po­wie­dział­bym: tak, ro­bił­bym to samo, tylko mą­drzej, bo wię­cej wiem. Mia­łem szczę­ście, bo nie mam sobie tak spe­cjal­nie nic do wy­rzu­ce­nia - mówił Bar­to­szew­ski pod­czas spo­tka­nia w przed­dzień swo­ich 93. uro­dzin 19 lu­te­go tego roku.

W oczach przy­ja­ciół był po­sta­cią barw­ną i nie­tu­zin­ko­wą. W wielu opo­wie­ściach po­wta­rza­li za­chwy­ty nad jego wi­tal­no­ścią i ener­gią, opty­mi­zmem, en­cy­klo­pe­dycz­ną pa­mię­cią, do­świad­cze­niem. Sta­łym ele­men­tem opo­wie­ści o nim było to, że mówił on bar­dzo szyb­ko i - gdy za­bie­rał głos - bar­dzo długo.

Onet.pl

sobota, 28 marca 2015
Alberta Watson (1955-2015)

Alberta Watson - najbardziej znana z roli Erin Driscoll w serialu dramatycznym stacji FOX pt. "24 godziny" zmarła w sobotę, 21 marca, w Toronto.

Alberta Watson od dłuższego czasu walczyła z rakiem. Walkę przegrała w wieku 60 lat.

Jej rolę w serialu "24 godzinach" świetnie pamiętają fani produkcji stacji FOX. Wcieliła się w Erin Driscoll, nową dyrektorkę CTU, a jedną z pierwszych jej decyzji było zwolnienie Jacka Bauera (Kiefer Sutherland).

Po "24 godzinach", Watson wcielała się też w Madeline Pierce w serialu stacji CW pt. "Nikita". Jak się okazało, była to jej ostatnia aktorska rola w telewizji.

Naekranie.pl

czwartek, 12 marca 2015
Terry Pratchett (1948-2015)

Zmarł legendarny pisarz fantasy - Terry Pratchett, który ma na koncie m.in. cykl "Świat dysku". W kwietniu skończyłby 67 lat.

Pratchett zmarł po długiej walce z chorobą Alzheimera. Zostało to oficjalnie ogłoszone na oficjalnych kontach pisarza na mediach społecznościowych.

Terry Pratchett napisał ponad 70 książek z gatunku fantasy i science fiction. Wszyscy jednak zapamiętamy go głównie za stworzenie kultowego cyklu "Świat Dysku". Chorobę Alzheimera zdiagnozowano u niego w 2007 roku i pomimo tego, nadal tworzył. Ostatnią książkę napisał latem ubiegłego roku.

- W ponad 70 książkach Terry wzbogacił naszą planetę jak zaledwie kilku przed nim. Jak wszyscy jego czytelnicy wiedzą, Świat Dysku był jego miejscem do satyry otaczającego nas świat. Robił to genialnie z wielką umiejętnością, humorem i rozwojem – napisał Larry Finlay z Transword Publishers.

NaEkranie.pl

piątek, 27 lutego 2015
Leonard Nimoy (1931-2015)

W wieku 83 lat zmarł legendarny aktor Leonard Nimoy, najbardziej znany z roli Spocka w "Star Treku".

O śmierci aktora poinformowała jego żona, Susan Bay Nimoy. W styczniu Nimoy poinformował za pośrednictwem twittera, że cierpi na przewlekłą chorobę płuc. Miał 83 lata.

Najbardziej znany był oczywiście z roli Spocka, pół-Wolkana, pół-człowieka i pierwszego oficera USS Enterprise we franczyzie "Star Treka". Wcielał się w tego bohatera od 1966 roku i robił to niemal 50 lat. Po raz ostatni zagrał go w obrazie J.J. Abramsa "W ciemność. Star Trek" z 2013 roku. Był to jego ostatni występ na ekranie. W latach 2009-2012 występował również w serialu "Fringe: Na granicy światów", gdzie grał tajemniczego Williama Bella.

W ciągu ponad 60-letniej kariery Nimoy dał się poznać także jako reżyser, scenarzysta, piosenkarz, poeta i fotograf.

Naekranie.pl

sobota, 10 stycznia 2015
Józef Oleksy (1946-2015)

Zmarł Józef Oleksy, w przeszłości premier i marszałek Sejmu, polityk SLD, działacz PZPR. Informację jako pierwsza podała TVP Info. Oleksy od dłuższego czasu chorował, od kilku tygodni przebywał w warszawskim Centrum Onkologii przy ul. Rentgena 5. W czerwcu skończyłby 69 lat.

Informację o śmierci Józefa Oleksego przekazał mediom sekretarz generalny SLD Krzysztof Gawkowski. Były premier zmarł wczoraj (9 stycznia) nad ranem.

Józef Olek­sy od wielu lat zma­gał się z cho­ro­bą no­wo­two­ro­wą. Pod ko­niec ubie­głe­go roku o swo­jej walce z ra­kiem opo­wie­dział w roz­mo­wie z "Rzecz­po­spo­li­tą". "Od dzie­wię­ciu lat toczę no­wo­two­ro­we boje. Za­czę­ło się od pro­sta­ty, a po pię­ciu la­tach prze­rzu­ci­ło na krę­go­słup" - przy­znał w roz­mo­wie z Ro­ber­tem Ma­zur­kiem.

"Nie wiem, kiedy z tego wyjdę i czy w ogóle wyjdę. Ale nawet mnie to nie cie­ka­wi. Nie uwie­rzysz, ja nigdy nie za­da­łem tego py­ta­nia, ile mi zo­sta­ło. Ani razu. I to nie ze stra­chu, po pro­stu bę­dzie, jak bę­dzie" - dodał.

Józef Olek­sy to były pre­mier, mi­ni­ster oraz dwu­krot­ny mar­sza­łek Sejmu. Uro­dził się 22 czerw­ca 1946 roku. Ukoń­czył stu­dia na Wy­dzia­le Han­dlu Za­gra­nicz­ne­go Szko­ły Głów­nej Pla­no­wa­nia i Sta­ty­sty­ki w War­sza­wie.

Swoją ka­rie­rę po­li­tycz­ną roz­po­czął w cza­sach PRL - był człon­kiem PZPR, I se­kre­ta­rzem Ko­mi­te­tu Wo­je­wódz­kie­go tej par­tii w Bia­łej Pod­la­skiej oraz mi­ni­strem – człon­kiem Rady Mi­ni­strów ds. współ­pra­cy ze związ­ka­mi za­wo­do­wy­mi. Uczest­nik obrad Okrą­głe­go Stołu.

Onet.pl

środa, 07 stycznia 2015
Michał Hernik (1975-2015)

Miał 39 lat, pochodził z Krakowa, debiutował w Rajdzie Dakar... We wtorek wieczorem nadeszła tragiczna informacja. Motocyklista Michał Hernik zginął podczas trzeciego etapu najtrudniejszego rajdu świata.

Hernik został znaleziony martwy na 206 kilometrze trzeciego etapu między San Juan i Chilecito, 14 kilometrów od mety. Leżał 300 metrów od głównej trasy koło motocykla, bez kasku na głowie. Okoliczności śmierci nie są jeszcze znane.

O 15:23 miejscowego czasu rozpoczęły się poszukiwania, bo urwał się kontakt satelitarny z pojazdem Polaka. Martwego Hernika znaleziono 40 minut później. Według organizatorów nie było śladów wypadku. Na ciele nie było obrażeń, a motocykl nie miał widocznych uszkodzeń. Podczas etapu panowała wysoka temperatura, dochodząca do 40 stopni Celsjusza.

Wyrażamy ubolewanie z powodu śmierci Michała Hernika - powiedział dyrektor Rajdu Dakar Etienne Lavigne. - Ponieważ nie mieliśmy wieści o Michale zdecydowaliśmy się rozpocząć poszukiwania. Helikopter medyczny odnalazł go o godz. 16.03. Lekarze próbowali reanimacji. Jego ciało leżało obok motocykla - dodał.

Agencja EFE podkreśla, że z przerażeniem i ze łzami w oczach przyjęli tragiczną informację inni członkowie ekipy KTM Farma Prom, m.in. jego przyjaciel Paweł Stasiaczek, również startujący w imprezie w kategorii motocyklistów. W szoku byli także inni Polacy biorący udział w rywalizacji. - To najgorsza informacja, jaka mogła do nas dotrzeć z rajdowej trasy. Wciąż nie mogę w to uwierzyć. Niestety, realizacja największej pasji kosztowała Michała życie. Jest mi bardzo przykro. Wszyscy łączymy się w bólu z jego bliskimi - podkreślił tworzący załogę samochodową z Brytyjczykiem Markiem Powellem Marek Dąbrowski. Jego pilotem miał być Jacek Czachor, który w ostatniej chwili zrezygnował ze startu z powodu śmierci syna.

Przed startem Rajdu Dakar Hernik mówił, że to prezent, który sam sobie sprawia na 40. urodziny, które kończyłby 30 stycznia. - Przygotowania do Dakaru zajęły mi dwa lata. Nie wiem, czego się spodziewać - mówił już w Buenos Aires. W ramach przygotowań ukończył m.in. Rajd Maroka (2013) i Abu Dhabi Desert Challenge (2014).

Jechał motocyklem KTM z numerem 82. Swój pojazd nazywał przydomkiem "Baby". Po drugim etapie Rajdu Dakar zajmował 84. miejsce w klasyfikacji generalnej.

W Dakarze wystartował razem z przyjacielem Pawłem Stasiaczkiem, również motocyklistą. Razem prowadzili bloga z Dakaru. Ostatniego e-maila Hernik wysłał w poniedziałek. "Dziś trudny dzień. Bardzo szybki i niebezpieczny odcinek, zakręty 90 stopni. Potem mnóstwo kilometrów na dojazdówce w pełnym słońcu. Dobrze że już na biwaku. Pozdrawiamy wszystkich" - napisał w ostatniej wiadomości.

Polski motocyklista jest piątym zawodnikiem, który poniósł śmierć, gdy przeniesiono organizację rajdu do Ameryki Południowej w 2009 roku, a 24. od początku jego rozgrywania w 1979 roku. 

Osierocił trzy córki.

Sport.pl

czwartek, 25 grudnia 2014
Krzysztof Krauze (1953-2014)

Wczoraj zmarł Krzysztof Krauze. Reżyser przegrał walkę z nowotworem. Od lat zmagał się z chorobą. W 2006 roku zdiagnozowano u niego raka prostaty.

Jako re­ży­ser za­de­biu­to­wał w 1988 roku fil­mem "Nowy Jork - czwar­ta rano". Jego pierw­szy film fa­bu­lar­ny zo­stał od razu do­ce­nio­ny na Fe­sti­wa­lu Pol­skich Fil­mów Fa­bu­lar­nych, a re­ży­se­ra wy­róż­nio­no na­gro­dą za "naj­lep­szy de­biut". Na swoje ko­lej­ne dzie­ło kazał cze­kać aż osiem lat. Po­wró­cił z dra­ma­tem "Gry ulicz­ne".

Krzysz­tof Krau­ze był synem ak­tor­ki Kry­sty­ny Kar­kow­skiej. Sam także pró­bo­wał swo­ich sił w ak­tor­stwie. Za­grał w "Opi­sie oby­cza­jów" i "Sie­dem­set sie­dem­dzie­siąt sie­dem" (1972). W 1999 roku po­ja­wił się na pla­nie "Kal­la­fior­ra" Jacka Bor­cu­cha, jed­no­cze­śnie współ­pra­cu­jąc przy sce­na­riu­szu tego filmu.

W 1999 roku po­wstał bodaj naj­gło­śniej­szy film w re­ży­se­rii Krzysz­to­fa Krau­ze - "Dług". Po­dob­nie, jak w przy­pad­ku po­przed­nich fil­mów i tym razem re­ży­ser był jed­no­cze­śnie au­to­rem sce­na­riu­sza. Hi­sto­ria przed­sta­wio­na w fil­mie zo­sta­ła opar­ta na praw­dzi­wych wy­da­rze­niach i do­ty­czy­ła mor­der­stwa po­peł­nio­ne­go przez mło­dych ludzi. W głów­nych ro­lach wy­stą­pi­li An­drzej Chyra, Ro­bert Go­ne­ra i Jacek Bor­cuch. "Dług" w 1999 roku zdo­był wła­ści­wie wszyst­kie moż­li­we na­gro­dy fil­mo­we: Grand Prix - Złote Lwy Gdań­skie na Fe­sti­wa­lu Pol­skich Fil­mów Fa­bu­lar­nych, na­gro­dę dzien­ni­ka­rzy na tymże fe­sti­wa­lu po Pasz­port "Po­li­ty­ki" i Orły - Pol­skie Na­gro­dy Fil­mo­we w ka­te­go­rii: naj­lep­sza re­ży­se­ria i naj­lep­szy sce­na­riusz.

Zanim Krau­ze na­krę­cił swój ko­lej­ny film, two­rzył dla te­le­wi­zji. W 2000 roku zre­ali­zo­wał trzy­od­cin­ko­wy se­rial "Wiel­kie rze­czy", ale nie była to jego pierw­sza przy­go­da z te­le­wi­zją. Wcze­śniej stwo­rzył dwie pro­duk­cje do­ku­men­tal­ne: "Kontr­Wy­wiad" oraz "Spadł, umarł, uto­nął".

2004 rok to pre­mie­ra "Mo­je­go Ni­ko­fo­ra", w któ­rym głów­ną rolę za­gra­ła Kry­sty­na Feld­man. Film sku­pia się na ostat­nich dzie­się­ciu la­tach życia ty­tu­ło­we­go Ni­ki­fo­ra, ma­la­rza-sa­mo­uka, który spe­cja­li­zo­wał się w ma­lo­wa­niu akwa­re­lą. "Mój Ni­ki­for" był pierw­szym fil­mem, nad sce­na­riu­szem któ­re­go Krau­ze pra­co­wał wspól­nie z żoną - Jo­an­ną Kos-Krau­ze.

Mał­żeń­stwo nie po­prze­sta­ło na tej jed­nej pro­duk­cji. W 2006 roku wspól­nie na­krę­ci­li po­ru­sza­ją­cy dra­mat "Plac Zba­wi­cie­la", a na­stęp­nie "Pa­pu­szę". W obu fil­mach głów­ną rolę za­gra­ła Jo­wi­ta Bud­nik. Sce­na­riu­sze obu pro­duk­cji zo­sta­ły opar­te na praw­dzi­wych wy­da­rze­niach. Pierw­szy to losy mło­de­go mał­żeń­stwa, które po­grą­żo­ne jest w fru­stra­cjach i wza­jem­nych pre­ten­sjach, co pro­wa­dzi do okru­cień­stwa i wro­go­ści. Utra­ta szans na zmia­ny, brak zro­zu­mie­nia mię­dzy mał­żon­ka­mi pro­wa­dzi do roz­pa­du ro­dzi­ny. Z kolei "Pa­pu­sza" to hi­sto­ria pierw­szej rom­skiej po­et­ki, któ­rej wier­sze zo­sta­ły spi­sa­ne i prze­tłu­ma­czo­ne na język pol­ski.

Krzysz­tof Krau­ze był wie­lo­krot­nie na­gra­dza­ny za swoją pracę. Zdo­był  dwa Złote Lwy na Fe­sti­wa­lu Pol­skich Fil­mów Fa­bu­lar­nych. Wy­róż­nie­nia otrzy­mał za "Dług" oraz "Plac Zba­wi­cie­la". Otrzy­mał rów­nież czte­ry Orły za te same filmy. Na­gro­dy zdo­był w ka­te­go­rii "naj­lep­szy re­ży­ser" i "naj­lep­szy sce­na­riusz".

Onet.pl

poniedziałek, 22 grudnia 2014
Joe Cocker (1944-2014)

W wieku 70 lat zmarł legendarny muzyk Joe Cocker. Od dłuższego czasu walczył z rakiem płuc. Informację o śmierci potwierdził agent artysty, Barrie Marshall. - Pustka, którą zostawia w naszych sercach, będzie niemożliwa do wypełnienia - powiedział. Cocker wielokrotnie występował w Polsce, gdzie cieszył się sporą popularnością.

Joe Coc­ker, a wła­ści­wie John Ro­bert Coc­ker uro­dził się 20 maja 1944 roku w Shef­field w An­glii. Jego ka­rie­ra roz­po­czę­ła się, gdy miał 15 lat. Za­czął wtedy śpie­wać w ze­spo­le The Aven­gers, za­ło­żo­nym przez swo­je­go brata Vic­to­ra. Ukry­wał się wtedy pod pseu­do­ni­mem sce­nicz­nym Vance Ar­nold. Póź­niej za­ło­żył z ba­si­stą Chri­sem Sta­in­to­nem ze­spół Gre­ase Band. To z nim na­grał swój pierw­szy prze­bój - "With A Lit­tle Help From My Friends" z re­per­tu­aru The Be­atles.

Do końca lat 60. Joe Coc­ker udzie­lał się w licz­nych pro­jek­tach mu­zycz­nych. W 1969 wy­stą­pił na słyn­nym fe­sti­wa­lu Wo­od­stock, a zaraz po tym wydał swój drugi album "Joe Coc­ker!". Dużo kon­cer­to­wał, głów­nie w USA by i tam zdo­być po­pu­lar­ność. W la­tach 70. był już znaną, mię­dzy­na­ro­do­wą gwiaz­dą, kon­cer­to­wał na całym świe­cie. Zma­gał się też z uza­leż­nie­nia­mi - od al­ko­ho­lu i nar­ko­ty­ków.

Lata 80. oka­za­ły się dla niego po­myśl­niej­sze. Sin­giel "Up Where We Be­long", który na­grał z Jen­ni­fer War­nes do filmu "Ofi­cer i dżen­tel­men" stał się spo­rym hitem i przy­niósł du­eto­wi na­gro­dę Gram­my. Album "Coc­ker", który uka­zał się w 1986 roku i po­krył się pla­ty­ną. Ko­lej­ne: "Un­chain My Heart" (1987) i "One Night of Sin" rów­nież bar­dzo do­brze się sprze­da­wa­ły.

Lata 90. były dla Coc­ke­ra spo­koj­niej­sze. W 1994 wy­stą­pił na fe­sti­wa­lu Wo­od­stock, jako jedna z nie­licz­nych gwiazd, która grała też na ory­gi­nal­nym fe­sti­wa­lu. Jego kon­cert zo­stał do­brze przy­ję­ty. Na­stęp­ne lata to ko­lej­ne płyty i kon­cer­ty. Po 2000 roku, ar­ty­sta wydał ich pięć, w tym ostatni "Fire It Up" w 2012 roku.

Onet.pl

sobota, 29 listopada 2014
Stanisław Mikulski (1929-2014)

W wieku 85 lat zmarł Stanisław Mikulski, najbardziej znany z roli Hansa Klossa w serialu "Stawka większa niż życie" - podało Radio ZET. Informację tę potwierdził Krzysztof Genczelewski, wydawca biograficznej książki o aktorze. - Jest mi strasznie ciężko o tym mówić, Staszek od tygodnia był w szpitalu, dzisiaj o 5.15 zmarł - powiedział.

Stanisław Mikulski karierę rozpoczął w 1950 roku od występu w filmie "Pierwszy start" Leonarda Buczkowskiego. Wcielenie się w epizodyczną rolę Franka Mazura wystarczyło, by Mikulski poświęcił się aktorstwu. Pierwszą ważną rolę zagrał w filmie "Kanał" z 1956 roku w reżyserii Andrzeja Wajdy.

Największą popularność przyniósł mu kultowy serial "Stawka większa niż życie" Andrzeja Konica i Janusza Morgensterna. Wykreował w nim bohatera, z którym kojarzony był przez resztę swojego życia. Hans Kloss, a właściwie Stanisław Kolicki, od 1941 roku do końca wojny zdobywał cenne dla wywiadu radzieckiego informacje, podszywając się pod niemieckiego oficera.

Mi­kul­ski w swo­jej ka­rie­rze za­grał wiele bar­dzo zróż­ni­co­wa­nych ról. Za wy­stę­py w "Ską­pa­ni w ogniu", "Ewa chce spać" i "Hans Kloss. Staw­ka więk­sza niż śmierć" no­mi­no­wa­ny był do Zło­tej Kacz­ki.

Wy­stą­pił rów­nież w ta­kich fil­mach, jak "Se­kret Enig­my", "Go­dzi­ny na­dziei", "Cień", "Od­wie­dzi­ny pre­zy­den­ta", "Ka­ta­stro­fa w Gi­bral­ta­rze" czy "Barwy walki". Po­ja­wił się także jako Wujek Dobra Rada w kul­to­wym "Misiu" Sta­ni­sła­wa Barei. Choć fil­mo­gra­fia Mi­kul­skie­go jest bar­dzo bo­ga­ta, żaden film nie po­wtó­rzył suk­ce­su "Staw­ki więk­szej niż życie".

Mikulski chętnie grał również w polskich serialach, takich jak "Samo życie", "Klinika samotnych serc" czy "Na dobre i na złe". Z kolei w "Kryminalnych" wcielił się w rolę ojca głównego bohatera, komisarza Adama Zawady. Za tytułową rolę w "Samochodziku i Templariuszach" zdobył nominację do Złotej Kaczki. W latach 1995-1998 w TVP2 prowadził popularny teleturniej "Koło fortuny".

Onet.pl

poniedziałek, 03 listopada 2014
Wayne Static (1965-2014)

Wayne Static nie żyje. Miał 48 lat

Wayne Static, frontman zespołu Static-X, nie żyje. Informację o śmierci wokalisty podali wczoraj rzecznicy prasowi. Jutro, 4 listopada, obchodziłby 49 urodziny.

Przy­czy­ny śmier­ci Sta­ti­ca nie są znane. Spe­ku­lu­je się, że muzyk mógł przedaw­ko­wać nar­ko­ty­ki.

Świat mu­zycz­ny jest po­grą­żo­ny w smut­ku i ża­ło­bie. Osoby, które znały Sta­ti­ca, wy­ra­zi­ły swój żal za po­śred­nic­twem por­ta­li spo­łecz­no­ścio­wych. Wo­ka­li­sta Korna, Jo­na­than Davis, po­wie­dział: "Brak mi słów. Tracę zbyt wielu przy­ja­ciół. Do zo­ba­cze­nia po dru­giej stro­nie, bra­cie".

Wayne Sta­tic był za­ło­ży­cie­lem grupy Sta­tic-X i na­praw­dę na­zy­wał się Wayne Ri­chard Wells. W ze­spo­le od­po­wia­dał za wokal, a także pi­sa­nie tek­stów. W 2008 roku po­ślu­bił ak­tor­kę fil­mów dla do­ro­słych, Terę Wray.

Ze­spół Sta­tic-X dzia­łał w la­tach 1994-2010 i 2012-2013. Na do­ro­bek me­ta­lo­wej for­ma­cji skła­da się sześć al­bu­mów, z któ­rych ostat­ni to "Cult of Sta­tic" z marca 2009 roku. W paź­dzier­ni­ku 2011 roku Wayne Sta­tic wydał je­dy­ny so­lo­wy long­play, "Pi­gham­mer".

Onet.pl

sobota, 01 listopada 2014
Ci, którzy odeszli

21 listopada 2013 roku
Zofia Żukowska (ur. 29.05.1932) - polska pedagog, działaczka sportowa, profesor warszawskiej AWF. Zmarła po długiej i ciężkiej chorobie.

30 listopada
Paul Walker (ur. 12.09.1973) - amerykański aktor, znany przede wszystkim z serii "Szybcy i wściekli". Zginął w wypadku samochodowym w Los Angeles.

5 grudnia
Nelson Mandela (ur. 18.07.1918) - polityk i prezydent RPA w latach 1994-1999, jeden z przywódców ruchu przeciw apartheidowi, działacz na rzecz praw człowiska, laureat pokojowej nagrody Nobla (1993). Zmarł z powodu infekcji płuc w swoim domu w Johannesburgu.

9 grudnia
Eleanor Parker (ur. 26.06.1922) - amerykańska aktorka, trzykrotnie nominowana do Oscara w latach 1950, 1951 i 1955.

14 grudnia
Peter O'Toole (ur. 2.08.1932) - brytyjski aktor filmowy i teatralny, ośmiokrotnie nominowany do Oscara za role pierwszoplanowe i laureat tej nagrody za całokształt twórczości w 2003 roku. Zmarł w londyńskim szpitalu po długiej i ciężkiej chorobie.

29 grudnia
Wojciech Kilar (ur. 17.07.1932) - polski pianista, kompozytor muzyki poważnej i filmowej (m.in. do filmu "Pianista"). Odznaczony Orderem Orła Białego w 2012 roku.

31 grudnia
Andrzej Turski (ur. 25.01.1943) - polski dziennikarz radiowy i telewizyjny, znany przede wszystkim z programu informacyjnego "Panorama". Zmarł w wyniku komplikacji po zawale serca, po którym znajdował się w śpiączce farmakologicznej. Już się z niej nie wybudził.

5 stycznia 2014 roku
Eusebio da Silva Ferreira (ur. 25.01.1942) - portuglaski piłkarz, urodzony w stolicu obecnego Mozambiku, nazywany "Czarną Panterą" i "Czarną Perłą z Mozambiku). Brązowy medalista i król strzelców Mundialu 1966. Zdobywca Złotej Piłki w 1965 roku. Zmarł w wyniku zatrzymania akcji serca.

1 lutego
Luis Aragonés (ur. 28.07.1938) - hiszpański piłkarz i trener, były selekcjoner reprezentacji Hiszpanii, z którą zdobyl Mistrzostwo Europy w 2008 roku.

25 kwietnia
Tito Vilanova (ur. 17.09.1968) - hiszpański piłkarz, w latach 2012-2013 trener FC Barcelony, z którą zdobył tytuł mistrzowski. Zmarł z powodu komplikacji powstałych w wyniku raka gardła.

29 kwietnia
Bob Hoskins (ur. 26.10.1942) - brytyjski aktor znany z takich filmów jak "Kto wrobił Królika Rogera" czy "Hook". Zmarł z powodu zapalenia płuc i komplikacji choroby Parkinsona.

25 maja
Wojciech Jaruzelski (ur. 6.07.1923) - polski polityk i dowódca wojskowy, działacz komunistyczny, prezydent PRL (1989) i prezydent Polski (1989-1990). W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku stanął na czele Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego i ogłosił w Polsce stan wojenny. Zmarł w wyniku komplikacji po przebytym udarze mózgu.

28 maja
Malcolm Glazer (ur. 25.05.1928) - Amerykanin żydowskiego pochodzenia, miliarder, właściciel wielu klubów sportowych, w tym Manchesteru United. Pełnił funkcję prezydenta i dyrektora generalnego międzynarodowego holdingu First Allied Corporation.

27 czerwca
Bobby Womack (ur. 4.03.1944) - amerykański piosenkarz bluesowy, od 2009 roku członek Rock and Roll Hall of Fame.

30 czerwca
Bob Hastings (ur. 18.04.1925) - amerykański aktor radiowy, filmowy i telewizyjny. Użyczał głosu wielu postaciom z filmów Hanna-Barbera.

11 lipca
Tommy Ramone (ur. 29.01.1949) - amerykański muzyk rockowy, współzałożyciel i perkusista zespołu Ramones. Zmarł na nowotwór dróg żółciowych.

11 sierpnia
Robin Williams (ur. 21.07.1951) - amerykański aktor i komik, trzykrotnie nominowany do Oscara za role pierwszoplanowe. Otrzymał Oscara za drugoplanową rolę w filmie "Buntownik z wyboru". Zmagał się z głęboką depresją oraz uzależnieniem od alkoholu i narkotyków; na dodatek krótko przed śmiercą wykryto u niego chorobę Parkinsona. Popełnił samobójstwo w swoim domu.

5 października
Anna Przybylska (ur. 26.12.1978) - polska aktorka i fotomodelka; żona piłkarza Jarosława Bieniuka. Zmarł na raka trzustki w swoim rodzinnym domu w Gdyni Orłowie.

niedziela, 05 października 2014
Anna Przybylska (1978-2014)

Anna Przybylska nie żyje. Przegrała walkę z rakiem. Aktorka znana z roli Marylki Baki w serialu "Złotopolscy", "Laski" w komedii "Sezon na leszcza" i doktor Kariny z "Daleko od noszy" miała 36 lat. Informację tę podała menedżerka aktorki na oficjalnej stronie Anny Przybylskiej.

"Z trud­nym do wy­ra­że­nia bólem w sercu pra­gnę za­wia­do­mić, że w dniu 5 paź­dzier­ni­ka 2014 roku po cięż­kiej walce z cho­ro­bą zmar­ła Anna Przy­byl­ska. Ode­szła w spo­ko­ju, w gro­nie naj­uko­chań­szej ro­dzi­ny" - na­pi­sa­ła Mał­go­rza­ta Ru­dow­ska.

"W imie­niu ro­dzi­ny i naj­bliż­szych pro­szę wszyst­kich o zro­zu­mie­nie i usza­no­wa­nie pry­wat­no­ści tych, dla któ­rych od dziś tak wiele się zmie­ni­ło" - za­ape­lo­wa­ła.

Od dłuż­sze­go czasu spe­ku­lo­wa­no o cho­ro­bie Anny Przy­byl­skiej. Ak­tor­ka znik­nę­ła ze świa­ta fil­mo­we­go i nie ko­men­to­wa­ła swo­je­go stanu zdro­wia. Kilka mie­się­cy temu udzie­li­ła jed­nak ob­szer­ne­go wy­wia­du, w któ­rym opo­wie­dzia­ła o walce z ra­kiem. Nie­daw­no prze­szła ope­ra­cję usu­nię­cia guza trzust­ki.

Większość widzów kojarzy ją z serialu "Złotopolscy", w którym występowała nieprzerwanie od roku 1997. Emisja serialu oficjalnie zakończyła się w 2010 roku. Wcielała się w nim w młodą sierżant policji Marylkę Bakę. Jej debiut fabularny przypada również na rok 1997, kiedy to wygrała casting do roli Suczki w "Ciemnej stronie Wenus" Radosława Piwowarskiego. W roku 1999 zagrała Julię w serialu "Lot 001", a następnie, w roku 2000, pojawiła się u Bogusława Lindy w "Sezonie na leszcza". W roku 2002 aktorka zagrała niewielką rolę u Marka Koterskiego w "Dniu świra", a zaraz potem w "Karierze Nikosia Dyzmy" Jacka Bromskiego. Równolegle do "Złotopolskich", aktorka zaangażowała się także do kolejnego serialu komediowego "Daleko od noszy", w którym występowała w latach 2003-2010.

Ostatnim filmem w jej filmografii jest "Bilet na księżyc" z 2013 roku w reżyserii Jacka Bromskiego.

Anna Przybylska była związana z Jarosławem Bieniukiem, z którym miała troje dzieci.

Onet.pl

wtorek, 12 sierpnia 2014
Robin Williams (1951-2014)

Robin Williams, świetny aktor dramatyczny i popularny komik, zmarł w wieku 63 lat. Aktor został odnaleziony martwy w domu w Kalifornii.

Robin Williams został znaleziony w Tiburon w stanie Kalifornia. Wczoraj o 12:00 czasu amerykańskiego karetka przybyła na miejsce. Policja podejrzewa samobójstwo, ale służby podkreślają, że będzie prowadzone śledztwo, zanim ostatecznie ogłoszą przyczynę śmierci. Badania zostały przeprowadzone dzisiaj, tj. 12 sierpnia w godzinach porannych czasu amerykańskiego.

Rzecznik prasowy Robina Williamsa wyjawia, że aktor zmagał się ostatnio z potężną depresją. Susan Schneider, żona Williamsa, w oświadczeniu napisała, że dziś straciła męża i najlepszego przyjaciela, a świat utracił jednego z ulubionych artystów i wspaniałego człowieka. Wszystkich fanów prosi o uszanowanie prywatności w tych trudnych chwilach i ma nadzieję, że ludzie nie będą skupiać się na śmierci, ale na radości, jaką im dostarczył przez lata.

Robin Williams na małym ekranie zasłynął hitowym serialem komediowym "Mork i Mindy", gdzie grał kosmitę przybywającego na Ziemię. W ubiegłym roku powrócił do telewizji w serialu "Przereklamowani", który jednak nie osiągnął sukcesu i został zakończony po 1. sezonie. W kinie zdobył cztery nominacje do Oscara, za "Fisher King", "Stowarzyszenie Umarłych Poetów", "Good Morning, Wietnam" oraz "Buntownik z wyboru". Za ten ostatni film nagrodzono go statuetką. Na koncie miał także dwie nagrody Emmy, pięć Złotych Globów i sześć Grammy.

Williams to także wiele filmów rozrywkowych, które zapewniały widzom masę śmiechu, emocji i wzruszeń. Wymieńmy tutaj takie tytuły jak: "Popeye", "Jumanji", "Patch Adams", "Pani Doubtfire", "Hook", "Aladyn" (dubbing), "Zabaweczki", "Być człowiekiem", "Jack", "Klatka dla ptaków", "Flubber", "Dzień ojca", "Przejrzeć Harry'ego", "Między piekłem a niebem", "Jakub kłamca", "Człowiek przyszłości", "Zdjęcie w godzinę", "Bezsenność", "Wersja ostateczna", "Człowiek roku", "Noc w muzeum", "Cudowne dziecko", "Stare wygi", "Kamerdyner" i "The Angriest Man in Brooklyn".

Jego ostatnią aktorską rolą jest "Noc w muzeum 3".

Hatak.pl

sobota, 12 lipca 2014
Tommy Ramone (1952-2014)

Nie żyje Tommy Ramone. Miał 62 lata

Zmarł Tommy Ra­mo­ne, ame­ry­kań­ski per­ku­si­sta, ostat­ni czło­nek za­ło­ży­ciel­skie­go skła­du grupy pun­ko­wej The Ra­mo­nes - po­in­for­mo­wał w so­bo­tę przed­sta­wi­ciel firmy Ra­mo­nes Pro­duc­tions. Muzyk zma­gał się z cho­ro­bą no­wo­two­ro­wą. Zmarł w pią­tek w Nowym Jorku. Miał 62 lata.

Jak po­in­for­mo­wał David Frey z firmy pro­du­cenc­kiej Ra­mo­nes Pro­duc­tions, o śmier­ci Tommy'ego do­wie­dział się od jego żony.

Muzyk zmarł w ho­spi­cjum w Nowym Jorku. Cier­piał na no­wo­twór dróg żół­cio­wych.

Ra­mo­ne, który uro­dził się w Bu­da­pesz­cie jako Tamas Er­de­lyi, wraz z wo­ka­li­stą Joey'em Ra­mo­ne, ba­si­stą Dee Dee Ra­mo­ne i gi­ta­rzy­stą John­nym Ra­mo­ne za­ło­ży­li w 1974 r. w Nowym Jorku ze­spół "The Ra­mo­nes". Wszy­scy człon­ko­wie ze­spo­łu mieli inne na­zwi­ska, ale przy­ję­li pseu­do­nim ar­ty­stycz­ny "Ra­mo­ne".

Mimo, że ze­spół nigdy nie na­gry­wał utwo­rów, które mo­gły­by stać się ra­dio­wy­mi prze­bo­ja­mi, jego wpływ na współ­cze­sną mu­zy­kę roz­ryw­ko­wą jest nie do prze­ce­nie­nia. Grupę uważa się za jed­ne­go ze współ­twór­ców punk-roc­ka - nurtu mu­zycz­ne­go po­pu­lar­ne­go szcze­gól­nie na prze­ło­mie lat 70. i 80. XX wieku. Ich de­biu­tanc­ki album za­ty­tu­ło­wa­ny po pro­stu "The Ra­mo­nes" z 1976 roku to obec­nie kla­sy­ka mu­zy­ki pun­ko­wej.

Uważa się, że mu­zy­ka The Ra­mo­nes miała wpływ na twór­czość ta­kich ze­spo­łów jak: Sex Pi­stols, The Clash, U2, Perl Jam, czy Red Hot Chili Pep­pers.

W marcu 2002 roku ze­spół zo­stał za­liczo­ny w po­czet naj­więk­szych sław mu­zy­ki roz­ryw­ko­wej - Rock and Roll Hall of Fame.

Onet.pl

niedziela, 25 maja 2014
Gen. Wojciech Jaruzelski (1923-2013)

Nie żyje ge­ne­rał Woj­ciech Ja­ru­zel­ski. Był przy­wód­cą PRL i PZPR w la­tach 80. ubie­głe­go wieku, a także prze­wod­ni­czą­cym Woj­sko­wej Rady Oca­le­nia Na­ro­do­we­go pod­czas stanu wo­jen­ne­go. Pre­zy­dent w la­tach 1989-90. W lipcu skończyłby 91 lat.

O bar­dzo złym sta­nie zdro­wia ge­ne­ra­ła Woj­cie­cha Ja­ru­zel­skie­go po­in­for­mo­wał nie­daw­no za­stęp­ca ko­men­dan­ta Woj­sko­we­go In­sty­tu­tu Me­dycz­ne­go płk Grze­gorz Kade. Ge­ne­rał prze­szedł udar, po czym tra­fił na od­dział neu­ro­lo­gicz­ny szpi­ta­la WIM.

Jak dodał, jesz­cze kilka ty­go­dni temu stan zdro­wia ge­ne­ra­ła był dobry. Le­ka­rze za­sta­na­wia­li się, czy nie wy­pi­sać go do domu po pra­wie dwu­ty­go­dnio­wym po­by­cie w WIM, pod­czas któ­re­go usu­nię­to mu port na­czy­nio­wy do po­da­wa­nia leków w che­mio­te­ra­pii; ge­ne­rał prze­szedł też drob­ny za­bieg uro­lo­gicz­ny.

Pod ko­niec kwiet­nia Ja­ru­zel­skie­go prze­wie­zio­no do War­sza­wy z Bu­ska-Zdro­ju, gdzie był re­ha­bi­li­to­wa­ny po po­przed­nim czte­ro­mie­sięcz­nym po­by­cie w woj­sko­wym in­sty­tu­cie. Prze­by­wał tam wów­czas z po­wo­du znacz­ne­go osła­bie­nia wy­ni­ka­ją­ce­go z na­si­le­nia nie­wy­dol­no­ści krą­że­nia.

W 2013 r. ge­ne­rał był ho­spi­ta­li­zo­wa­ny kil­ka­krot­nie. W 2011 r. zdia­gno­zo­wa­no u niego chło­nia­ka, miał też po­wi­kła­nia po che­mio­te­ra­pii.

90-let­ni Ja­ru­zel­ski był pre­zy­den­tem w la­tach 1989-90, a wcze­śniej przy­wód­cą PRL i I se­kre­ta­rzem PZPR w la­tach 80. ubie­głe­go wieku, prze­wod­ni­czą­cym Woj­sko­wej Rady Oca­le­nia Na­ro­do­we­go pod­czas stanu wo­jen­ne­go. Uro­dził się 6 lipca 1923 r.

W marcu bie­gli uzna­li, że stan zdro­wia gen. Ja­ru­zel­skie­go nie po­zwa­la na są­dze­nie go za wpro­wa­dze­nie w Pol­sce w 1981 r. stanu wo­jen­ne­go oraz w spra­wie ma­sa­kry ro­bot­ni­ków Wy­brze­ża w grud­niu 1970 r.

Onet.pl

środa, 30 kwietnia 2014
Bob Hoskins (1942-2014)

Bob Hoskins, znany z takich filmów jak "Kto wrobił Królika Rogera" czy "Hook" zmarł w wieku 71 lat.

Aktor zmarł z powodu zapalenia płuc i komplikacji choroby Parkinsona. Hoskins zaczynał karierę w brytyjskiej telewizji i filmach jak "The Long Good Firday" oraz "Mona Lisa". 

Widzowie pamiętają go z filmu "Brazil" Terry'ego Gilliama, "Kto wrobił Królika Rogera" Roberta Zemeckisa, "Super Mario Bros." i "Hook" Stevena Spielberga, gdzie grał pirata imieniem Smee. W 2011 roku powtórzył tę rolę w miniserialu "Nibylandia".

Jego ostatnią produkcją był film fantasy "Królewna Śnieżka i Łowca", gdzie grał jednego z krasnoludów. W tym samym roku ogłosił aktorską emeryturę.

Hoskins pozostawił po sobie czwórkę dzieci z dwóch małżeństw.

Hatak.pl

 
1 , 2